نمونه ای از ملکه های تولیدی شرکت

آموزش تلقیح مصنوعی ملکه

 

ملکه کارنیکا F1

ملکه های ارسالی شرکت

نمونه ملکه های باکره کارنیکا تولیدی شرکت